Často sa nás pýtate

Čo je Duálne vzdelávanie? Čoho sa týka?

Systém duálneho vzdelávania funguje v našich podmienkach tretí rok a  predstavuje alternatívnu formu organizácie odborného vzdelávania a prípravy. Je založená a partnerskom vzťahu zamestnávateľ – žiak – škola. Žiaci stredných odborných škôl sa pripravujú priamo na pracovisku praktického vyučovania v konkrétnej firme pod vedením inštruktorov, čím získavajú pracovné návyky, odborné zručnosti a sociálne kompetencie pre výkon svojho povolania. Firmy majú možnosť si touto cestou pripraviť vysoko kvalifikovaných pracovníkov, ktorí sú schopní bez nutnosti zaškoľovania či rekvalifikácie zapojiť sa po skončení školy do pracovného procesu. Zvyšujú si tak konkurencieschopnosť a zabezpečujú kontinuitu pre trvalo udržateľný rozvoj.

V čom je SDV iné ako klasická SOŠ?

V systéme duálneho vzdelávania je vyšší podiel vyučovacích hodín praktického vyučovania, a to v pomere 60% praktického vyučovania a 40% teoretického vyučovania. Praktické vyučovanie zabezpečuje zamestnávateľ, zodpovedá zaň a financuje ho z vlastných zdrojov. Odborné vzdelávanie a príprava sa uskutočňujú podľa vzorových učebných plánov a vzorových učebných osnov. Žiak vstupuje do systému duálneho vzdelávania iba cez zamestnávateľa, u ktorého sa prihlási na základe jeho oznámenia o ponuke učebných miest pre duálne vzdelávanie. Zamestnávateľ si robí výber z prihlásených žiakov vo svojich priestoroch. Vybranému žiakovi vystaví potvrdenie o zabezpečení duálneho vzdelávania, v ktorom je uvedená škola, ktorá zabezpečí žiakovi teoretické vyučovanie. Žiak si podáva prihlášku na túto strednú odbornú školu určenú zamestnávateľom.

Klasická forma stredného odborného vzdelávania prispôsobuje obsah odborného vzdelávania personálnemu, priestorovému a materiálnemu zabezpečeniu odborného vzdelávania na teoretickom a praktickom vyučovaní. V rámcovom učebnom pláne sú k dispozícii disponibilné hodiny, ktoré sa v praxi častokrát nepoužijú na posilnenie praktického vyučovania alebo iba v obmedzenej miere. Škola zabezpečuje praktické vyučovanie v celom rozsahu vo svojich priestoroch alebo až v posledných ročníkoch u zamestnávateľov. Na praktické vyučovanie vyberie žiakovi zamestnávateľa škola. Žiak sa tak nedostane do praxe počas štúdia vôbec alebo až v poslednom ročníku. Pre nedostatok financií, s ktorým sa boria mnohé školy, často nevedia zabezpečiť výuku na najmodernejších technológiách podľa potrieb zamestnávateľov a trhu práce.

Ktoré odbory je možné študovať v rámci systému duálneho vzdelávania?

Do systému duálneho vzdelávania sa zaraďujú odbory, o absolventov ktorých je na trhu práce záujem a ktoré sú do tohto systému vhodné. Vhodnosť odborov je založená na základe výstupov pracovných skupín Štátneho inštitútu odborného vzdelávania v úzkej spolupráci so zamestnávateľmi pod záštitou stavovských s profesijných organizácií.

V školskom roku 2017/2018 je možné v systéme duálneho vzdelávania študovať na 58 stredných odborných školách v 51 učebných a študijných odboroch. Ich zoznam nájdete na www.dualnysystem.sk.

Prečo by sa škola mala zapojiť do SDV? Čo tým získa?

V rámci systému duálneho vzdelávania hľadajú zamestnávatelia školy, ktoré by mohli vnímať ako partnerov v procese vzdelávania a prípravy žiakov. Vyberajú si školy pokrokové, inovatívne s moderným prístupom k výučbe i samotným žiakom. Už zapojené stredné odborné školy hovoria o najmä o týchto benefitoch:

  • Aktívna účasť zamestnávateľa na nábore žiakov pre duálne vzdelávanie.
  • Prepojenie teoretického vzdelávanie v škole s praktickým vzdelávaním v reálnych podmienkach u zamestnávateľov, čím žiak získava prístup k najnovším technológiám v danom odbore vzdelávania.
  • Formou odborných školení a stáží sa do inovačného vzdelávania u zamestnávateľa zapájajú aj pedagógovia.
  • Zamestnávateľ často poskytuje škole materiálnu, technickú alebo inú dohodnutú podporu pri odbornej výučbe.
  • Žiak vykonáva praktickú záverečnú alebo maturitnú skúšku priamo u zamestnávateľa a priamo v komisii je aj zástupca zamestnávateľa.
  • Stabilná pozícia školy v sieti škôl a jej pozitívne vnímanie v regióne.
  • Špecializácia školy podľa potreby zamestnávateľov a trhu práce.
  • Pri tvorbe a obsahu odborných vzdelávacích programov spolupracuje aj zamestnávateľ.
  • Zamestnávateľ so školou spolupracuje aj pri aktualizácii ŠVP a vzorových učebných osnov.
  • Odborná akceptácia školy zamestnávateľmi, zduženiami zamestnávateľov a odbornou verejnosťou.

Prídu učitelia o prácu a škola o peniaze, keď sa škola zapojí so SDV?

V systéme duálneho vzdelávania je vzdelávanie rozdelené v pomere 40% teoretická príprava a 60% praktický príprava, pričom 60% praktickej prípravy prebieha priamo na pracovisku zamestnávateľa. Škola zaradená do systému duálneho vzdelávania má znížený finančný normatív na žiaka s učebnou zmluvou. Dôvodom je, že škola týmto žiakom nezabezpečuje praktické vyučovanie prostredníctvom majstra odbornej výchovy, ktorý je zamestnancom školy tak, ako v prípade klasickej strednej odbornej školy. Praktickú prípravu žiakov zabezpečuje zamestnávateľ, zodpovedá za ňu a rovnako tak ju finančne zabezpečuje. Avšak prevádzkový normatív na žiaka v SDV, z ktorého sa hradí prevádzka praktického vyučovania v škole, sa škole nekráti, aj keď už škola nezabezpečuje žiakovi praktické vyučovanie. V praxi sa často stáva, že školy zapojené v SDV majú vyšší počet žiakov ako v minulosti,  čo im aj pri krátení mzdového normatívu na žiaka zabezpečuje vyšší celkový objem normatívnych financií ako v minulosti.

Ako prebieha vyučovanie na školách v SDV?

V systéme duálneho vzdelávania zabezpečuje teoretické vyučovanie škola, praktické vyučovanie zamestnávateľ. Výučba prebieha podľa vzorových učebných osnov a vzorových učebných plánov. V učebných odboroch je pomer 40% teoretického vyučovania a 60% praktického vyučovania. V študijných odboroch je pomer 50% teoretického a 50% praktického vyučovania. Pritom platí, že minimálne 60% praktického vyučovania prebieha priamo na pracovisku zamestnávateľa. 

close